ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox settlement

ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯤ ꯈꯥ ꯔꯣꯝꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳꯰ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]