ꯏꯝꯐꯥꯜ

ꯚꯥꯔꯠꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox settlement

ꯏꯝꯐꯥꯜ (ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Audio-IPA) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯀꯤ ꯀ‌ꯣꯅꯨꯡꯅꯤ,ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯏꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯷꯸꯶ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅ ꯂꯩ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟ ꯁꯤ ꯏꯡ ꯀꯨꯝꯖ ꯱꯹꯴꯴ ꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ  ꯲ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ [꯱]

ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯏꯪ ꯲꯰꯱꯱ ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯶꯸,꯲꯴꯳ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯲꯷꯷,꯱꯹꯶ ꯅꯧꯅ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅ ꯹꯰% ꯅꯤ, ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯹꯵% ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯸꯷% ꯅꯤ ꯫ ꯑꯌꯥꯃꯕꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯅꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯫

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯴,꯱꯸,꯷꯳꯹ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯈꯨꯔꯥꯏ, ꯈꯣꯡꯃꯟ, ꯆꯤꯟꯉꯥꯡꯕꯝ, ꯀꯤꯌꯥꯝꯒꯩ ꯀꯣꯡꯈꯥꯝ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯌꯦꯡꯕꯝ, ꯂꯝꯁꯥꯡ, ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ, ꯂꯤꯂꯣꯡ, ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ, ꯅꯥꯎꯔꯤꯌꯥ ꯄꯥꯈꯪꯂꯥꯛꯄ, ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯊꯤꯉꯦꯜ, ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ, ꯁꯥꯒꯣꯜꯕꯟ, ꯀꯩꯁꯥꯡꯄꯥꯠ, ꯀꯩꯁꯥꯡꯊꯣꯝ, ꯀꯨꯋꯥ ꯀꯩꯊꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯫ [꯲]

ꯑꯥ-ꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Climate chart

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Coord ꯇꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯃꯐꯝ ꯗ,[꯳] ꯏꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convert ꯃꯨꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯀꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯫ [꯴] ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯪꯕ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯊꯥ, ꯏꯉꯦꯜꯒꯤ ꯑꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝ, ꯏꯉꯦꯜꯗ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convertꯅꯤ; ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯊꯥꯅꯥ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯊꯥ, ꯑꯌꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convertꯅꯤ ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convert ꯅꯤ, ꯏꯉꯥ ꯊꯥꯅꯥ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯣꯠꯄ ꯊꯥꯅꯤ ꯫ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convertꯅꯤ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯰꯹ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯲꯲ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯌꯤꯕꯅꯥ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convertꯅꯤ ꯱꯹꯷꯰ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱꯰ ꯗ ꯫[꯵][꯶]

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Weather box

ꯂꯝꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯥꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯪꯂꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯪꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅꯥ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅꯥ ꯆꯦꯟꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯕꯨꯛꯇꯥ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯪꯂꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯀꯪꯂꯥ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ "ꯑꯀꯪꯕ ꯂꯝ" ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯗ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒ ꯊꯥꯒꯣꯟꯅꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝ, ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯅꯤꯊꯤꯖꯅꯥ ꯂꯩ ꯫

ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯒꯤ ꯱ꯁꯨꯡ ꯂꯝꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯡ ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯏꯔꯥꯠꯄ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝꯅꯤ ꯫  

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯤꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ (ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯆꯤꯡ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯤꯡꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯷ ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯐꯅꯥ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯲ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎꯗ ꯑꯂꯥꯏꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯄꯥꯟꯅꯤꯁ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯏꯈꯦꯡ ꯇꯥꯅꯈꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ, ꯖꯄꯥꯟꯅꯤꯁ ꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯁꯥꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Anchorꯋꯥꯔ ꯁꯤꯃꯤꯇꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Cemetery with trees and monuments at ground level
ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯥꯔ ꯁꯤꯃꯦꯇꯔꯤ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯐꯝꯅꯤ ꯲ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ(꯱꯹꯴꯴)ꯒꯤ ꯫

ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ (ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯥ ꯐꯃꯖꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯫ [꯷]

ꯀꯩꯊꯦꯜ, ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯎꯔꯛꯄꯥ,ꯃꯆꯨ ꯇꯥꯔꯕ ꯈꯎꯠꯁꯥꯍꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ
ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ (ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ)

ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯥꯂꯪ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Green buildings with pyramid-shaped roofs
ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯂꯪꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Convert ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯈꯥ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯑꯒꯔꯇꯥꯂꯥ ꯌꯧꯅꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ [꯸]

ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Dark highway, with oncoming headlights
ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯱꯵꯰ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯝꯅꯍꯟꯂꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯔꯥ ꯄꯟꯂꯕꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ, ꯀꯣꯍꯤꯃꯥ ꯑꯒꯔꯇꯥꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯁꯤꯡ ꯫

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Anchorꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯨꯝꯖ ꯲꯰꯱꯲ ꯗ, ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯅꯥ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯆꯟꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ-ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤ railway ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯅꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯅꯈꯔꯦ ꯫ ꯀꯨꯃꯖ ꯱꯰꯱꯹ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯥꯏꯆꯕꯨꯛ ꯌꯧꯔꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯫[꯹][꯱꯰]

ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ-ꯇꯨꯄꯨꯜ ꯔꯥꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯤ ꯱꯱꯰.꯶꯲ km ꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯅꯥ ꯹꯶꯵꯰ ꯀꯔꯣꯔ ꯅꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯴꯹꯲꯷ ꯀꯔꯣꯔ ꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯫

ꯁꯥꯟꯅ-ꯈꯣꯠꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯈꯨꯝꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯁꯥꯅꯒꯤ ꯑꯥꯏꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ(ꯁꯥꯅꯥꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤ) ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯳꯰,꯰꯰꯰ ꯃꯨꯛ ꯆꯟꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯹꯹ ꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯑꯦꯐꯁꯤꯅꯥ ꯈꯨꯃꯟꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯥꯏ ꯂꯤꯒꯇꯥ ꯫

ꯏ-ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯣꯠꯂꯩꯐꯝ ꯱ꯁꯨꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤ ꯂꯥꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ ꯫ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯄꯝ ꯂꯩꯐꯝ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔꯥ:

 • ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ
 • ꯄꯥꯎꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ
 • ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯀꯩꯊꯦꯜ
 • ꯄꯤꯁꯨꯝꯊꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ
 • ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ
 • ꯀꯛꯋ ꯀꯩꯊꯦꯜ
 • ꯀꯨꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ

ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Yellow-and-green buildings forming a narrow archway
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯂꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯐꯝ

ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Rectangular pink building with glass front
ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ

ꯃꯍꯩꯇꯝꯐꯝ ꯁꯪꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯍꯩ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯌꯥꯃꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯕꯤꯑꯣꯁꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ꯬ ꯑꯥꯏꯁꯤꯑꯦꯁꯏ ꯕꯣꯔꯗ ꯗ ꯑꯦꯐꯂꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯩ ꯫

 • ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ, ꯏꯝꯐꯥꯜ
 • ꯑꯦꯁꯇꯤ. ꯄꯥꯎꯜ'ꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ
 • ꯑꯦꯁꯇꯤ. ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤ'ꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ
 • ꯁꯥꯏꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ
 • ꯂꯤꯇꯜ ꯐꯂꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ
 • ꯑꯦꯁꯇꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ
 • ꯀꯣꯃꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯆꯥꯉꯥꯡꯉꯩ

ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯂꯤꯡꯀꯠꯆꯕ ꯑꯅꯥ ꯂꯌꯦꯡꯁꯪ ꯄꯨꯪ ꯲꯴ ꯆꯨꯞꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯂꯤ ꯫

 • ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯆꯦꯁ
 • ꯁꯤꯖ ꯍꯦꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇꯌꯨꯠ
 • ꯁꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ
 • ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ
 • ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤ
 • ꯏꯁꯀꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇꯌꯨꯠ
 • ꯃꯣꯔꯗꯔ'ꯁ ꯀꯤꯌꯥꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯆꯍ ꯁꯦꯟꯇꯔ
 • ꯑꯄꯦꯛꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ
 • ꯖꯥꯋꯥꯍꯔ ꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇꯤꯌꯨꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ
 • ꯍꯣꯔꯤꯖꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆꯍ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇꯤꯌꯨꯠ

ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Commons category ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Clear ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:North East India ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:State and Union Territory capitals of India ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Manipur

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Authority control

"https://mni.bharatpedia.org.in/index.php?title=ꯏꯝꯐꯥꯜ&oldid=10050" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ